Category Archives: เขตบางคอแหลม

เขตบางคอแหลม

เขตบางคอแหลม  เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาสภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตบางคอแหลมตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสาทร มีคลองกรวย, ซอยจันทน์ 34/2 (มิตรสามัคคี), ลำกระโดงกิ่งจันทน์, ซอยเจริญราษฎร์ 8 (อยู่ดี), ซอยเจริญราษฎร์ 5 (อยู่ดี), ซอยจันทน์ 43 แยก 14 (อยู่ดี 20/1), ซอยจันทน์ 43 (วัดไผ่เงิน), ซอยจันทน์ 43 แยก 33 และซอยสาธุประดิษฐ์ 12 (ทวีสิทธิ์) เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตยานนาวา มีถนนสาธุประดิษฐ์, แนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตยานนาวากับเขตบางคอแหลม, ถนนรัชดาภิเษก และคลองบางมะนาวเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตคลองสาน มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต

ประวัติศาสตร์[แก้]

พื้นที่เขตบางคอแหลมเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านทะวาย จังหวัดพระนคร ต่อมาอำเภอนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอยานนาวาและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครในสมัยต่อมา

ภายหลังพื้นที่เขตยานนาวามีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น รวมทั้งพื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งสำนักงานเขตยานนาวา สาขา 2 (แขวงบางคอแหลม) ดูแลพื้นที่เขตยานนาวา 3 แขวง คือ แขวงบางคอแหลม แขวงวัดพระยาไกร และแขวงบางโคล่ และต่อมาได้แยกเขตปกครองออกมาเป็น เขตบางคอแหลม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ขตบางคอแหลมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
บางคอแหลม Bang Kho Laem
2.749
21,761
7,915.97
แผนที่
2.
วัดพระยาไกร Wat Phraya Krai
2.300
22,924
9,966.96
3.
บางโคล่ Bang Khlo
5.872
34,410
5,860.01
ทั้งหมด
10.921
79,095
7,242.47

ประชากร[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท แต่ก็มีศาสนาอิสลามอยู่มากตามแนวถนนเจริญกรุง

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง

นอกจากนี้ เขตบางคอแหลมยังมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 2 แห่ง คือ สะพานกรุงเทพและสะพานพระราม 3 ซึ่งเชื่อมระหว่างแขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กับแขวงสำเหร่และแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี

สถานที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1.  สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “สถิติประชากรและบ้าน – จำนวนประชากรแยกรายอายุ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php. สืบค้น 10 มกราคม 2566.
  2.  สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “จำนวนประชากรและบ้าน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ถนนจันทน์ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ถนนพระราม 3 หลังคา พียู โฟม

ถนนมไหสวรรย์ แผ่นหลังคาโปร่งแสง

ถนนเจริญกรุง แพนเนล พียู

ถนนเจริญราษฎร์ หลังคา พียู ลายไม้

แขวงบางคอแหลม แผ่นใส สีขาวขุ่น 

แขวงบางโคล่ แผ่นใส สีใสกระจก

แขวงวัดพระยาไกร หลังคา แซนวิช พียูโฟม

แขวงวัดพระยาไกร หลังคา พียู โฟม

แขวงวัดพระยาไกร หลังคา พียู โฟม แขวงวัดพระยาไกร หลังคา […]

แขวงบางโคล่ หลังคา พียู โฟม

แขวงบางโคล่ หลังคา พียู โฟม แขวงบางโคล่ หลังคา พียู โฟม […]

Call Now Button