Category Archives: ถนนสุขสวัสดิ์

ถนนสุขสวัสดิ์

ถนนสุขสวัสดิ์  is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search  by address the focus keyword name in category.

ถนนสุขสวัสดิ์ (อักษรโรมันThanon Suk Sawat) ซึ่งระยะทางส่วนใหญ่ของถนนมีฐานะเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303 สายราษฎร์บูรณะ–พระสมุทรเจดีย์ (ในสมัยก่อนมีชื่อว่า “ทางหลวงแผ่นดินสายดาวคะนอง – ป้อมพระจุล”) สร้างตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถนนนี้ตั้งชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ร้อยโทหม่อมเจ้าธัญญลักษณ์ สุขสวัสดิ์ นายช่างหัวหน้าการก่อสร้าง กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493

ถนนสุขสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไบยังการนำทางไปยังการค้นหา

Thai Highway-303.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303
ถนนสุขสวัสดิ์

ถนนสุขสวัสดิ์ ช่วงตลาดบางประกอก
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว: 21.73 กิโลเมตร (13.50 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก: ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สะพานข้ามคลองดาวคะนอง) ใน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ปลายทิศตะวันออก: ป้อมพระจุลจอมเกล้า ใน อ.พระสมุทรเจดีย์จ.สมุทรปราการ
ระบบทางหลวง

ถนนสุขสวัสดิ์ (อักษรโรมันThanon Suk Sawat) ซึ่งระยะทางส่วนใหญ่ของถนนมีฐานะเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303 สายราษฎร์บูรณะ–พระสมุทรเจดีย์ (ในสมัยก่อนมีชื่อว่า “ทางหลวงแผ่นดินสายดาวคะนอง – ป้อมพระจุล”) สร้างตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถนนนี้ตั้งชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ร้อยโทหม่อมเจ้าธัญญลักษณ์ สุขสวัสดิ์ นายช่างหัวหน้าการก่อสร้าง กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ตามนโยบายของรัฐบาล มีความยาวทั้งหมด 28 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นกิโลเมตรที่ 0 นับจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นต้นมา แต่ถนนมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สะพานข้ามคลองดาวคะนอง) จนถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า เริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินตั้งแต่ถนนพระรามที่ 2 เป็นถนนขนาด 8 ช่องทางจราจรตั้งแต่ดาวคะนองถึงสามแยกวัดพระสมุทรเจดีย์ แล้วส่วนของสามแยกพระสมุทรเจดีย์-ป้อมพระจุลจอมเกล้ามีขนาด 2 ช่องทางจราจร

อนึ่ง ถนนสุขสวัสดิ์ช่วงตั้งแต่สะพานข้ามคลองดาวคะนองถึงสะพานข้ามคลองบางปะแก้วเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตจอมทองกับเขตราษฎร์บูรณะ

ถนนสุขสวัสดิ์ช่วงตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 ถึงกิโลเมตรที่ 6+463 อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ส่วนตั้งแต่กิโลเมตรที่ 6+463 ถึงกิโลเมตรที่ 21+732 อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ส่วนที่เหลือตั้งแต่กิโลเมตรที่ 21+732 จนถึงป้อมพระจุลอมเกล้า อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ทางแยกที่สำคัญ[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Call Now Button