Category Archives: ตำบลเกาะจันทร์

ตำบลเกาะจันทร์

ตำบลเกาะจันทร์ is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by focus keyword name in category.

ตำบลเกาะจันทร์ เป็นตำบลหนึ่งใน2ของอำเภอเกาะจันทร์

อำเภอเกาะจันทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเกาะจันทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอเกาะจันทร์เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยไม้นานาพรรณ และมีต้นจันทน์ขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าที่ใด ๆ ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากและขนานนามว่า “เกาะจันทร์” ท้องที่อำเภอเกาะจันทร์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเกาะจันทร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเกาะจันทร์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะจันทร์ (Ko Chan) 15 หมู่บ้าน
2. ท่าบุญมี (Tha Bun Mi) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเกาะจันทร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองปรกฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 2-13, 15 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
  • เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
  • เทศบาลตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 3, 6-11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี

สถานที่สำคัญ[แก้]

  • หอพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  • วัดพระพุทธบาทเขานางนม
  • กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองทัพบก
  • อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร
  • วัดสายวารี (วัดบ้านคลอง)